آموزش ها

الگوی لباس بلند زنانه

ادامه مطالب

الگوی دامن زاک پوزن

ادامه مطالب

الگوی بالاپوش برای لباس های دکلته

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی دراپه

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی زنانه

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی ترک دنباله دار

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی دکلته بایقه چپ و راست

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی طراحی روی آستین رگلان از بالا ترک

ادامه مطالب

طریقه بستن پنسها روی الگو برای لباسهای بدونه پنس

ادامه مطالب

لباس شب از الگوی پایه رگلان

ادامه مطالب

پیراهن شب با یقه قایقی کج از پایه رگلان

ادامه مطالب

الگو مخصوص پارچه های کشدار

ادامه مطالب

پیراهن یقه قایقی همراه بایقه برگرد

ادامه مطالب

پیرآهن شب دکلته همراه بایقه دنباله دار

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی دنباله دار با یقه قایقی

ادامه مطالب

پیراهن یقه شل یا(دراپه )الگوی ابداعی از شکری بزرگ

ادامه مطالب

یک مدل تاپ از ژورنال متصل به لباس دکلته

ادامه مطالب

لباس هندی ساری در دو مدل متفاوت

ادامه مطالب

دامن ماکسی مجلسی لباس شب

ادامه مطالب

یک مدل آستین خاص از ژورنال

ادامه مطالب

مدلی مشابه آستینی خاص از ژورنال

ادامه مطالب

لباس شب از ژورنال

ادامه مطالب

آموزش شنل برای روی لباسهای دکلته

ادامه مطالب

بلوز یقه هفت گره ای پیچ

ادامه مطالب

آستین مدل خاص با رز سرخود

ادامه مطالب

طریقه برشها ودوخت ها واتو زدنها بروش صحیح

ادامه مطالب

درس دامن زاک پوژن با الگو از شکری بزرگ

ادامه مطالب

کت یا شنل برای بالا پوش لباس عروس

ادامه مطالب

دامن کلوش سه دامن رویهم جلو کوتاه و پشت بلند

ادامه مطالب